Sopros

Flauta Transversal

Oboé, Clarinete

Fagote

Trompete

Trompa

Trombone

Tuba